Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

 

podnikající fyzické osoby

David Kaps

IČO: 71033190

se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha

 

Kontaktní údaje:

Email:              david.kaps@seznam.cz / alexander@stainforth.cz 

Telefon:           + 420 774 999 958

Adresa:             Samohelova 2051/4, 14900 Praha 4

1        DEFINICE POJMŮ

1.1     Níže uvedené definice mají pro účely těchto Obchodních podmínek následující význam:

„Cena před slevou“

 

Má svůj význam uvedený v bodu 4.11 OP.

„Cena“

 

Cena za Zboží, kterou se na základě Smlouvy zavazuje Kupující zaplatit Prodávajícímu.

„E-kniha“

 

Elektronická kniha, audiokniha, která je digitálním obsahem, či jiný digitální obsah nabízený Prodávajícím. E-kniha zpravidla není dodávána na Hmotném nosiči.

„Hmotný nosič“

 

Flash disk, CD, DVD či jiný obdobný datový nosič.

„Kniha“

 

Knihy prodávané Prodávajícím v listinné (fyzické) podobě či jiná hmotná movitá věc nabízená Prodávajícím.  

„Kupující“

 

Zákazník, který nabývá Zboží od Prodávajícího na základě Smlouvy, a plyne-li to ze smyslu ustanovení OP, tak se Kupícím myslí i jen osoba, která má Uživatelský účet či navštívila Webové stránky.

„Objednávka“

 

Objednávka Kupujícího, která je návrhem na uzavření Smlouvy.

„OP“

 

Tyto obchodní podmínky.

„OZ“

 

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění ke dni účinnosti OP.

„Prodávající“

 

Podnikající fyzická osoba David Kaps, IČO: 71033190, se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha.

„Smlouva“

 

Smlouva, na základě které se Prodávající zavazuje prodat či poskytnout Zboží Kupujícímu a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Cenu, to vše za podmínek ve sjednaných ve Smlouvě a OP. Smlouva je:

a)      v případě Knih kupní smlouvou ve smyslu § 2079 a násl OZ; a

b)     v případě E-knih smlouvou o poskytování digitálního obsahu ve smyslu § 2389a a násl OZ.

„Smluvní strany“

 

Prodávající a Kupující.

„Újma“

 

Újma na majetku (skutečná škoda či ušlý zisk) a nemajetková újma, včetně ztráty smluvní příležitosti.

„Uživatelský účet“

 

Uživatelský účet Kupujícího na Webových stránkách, jehož prostřednictvím může Kupující uzavřít Smlouvu, spravovat své údaje atd.

„Webové stránky“

 

E-shop a internetové stránky Prodávajícího dostupné na adrese www.stainforth.cz.

„Zákaznická recenze“

 

Má svůj význam uvedený v bodu 6.9 OP.

„Zboží“

 

Knihy a E-knihy dohromady. Je-li E-kniha dodávána na Hmotném nosiči a neplyne-li z kontextu něco jiného, je pojmem Zboží myšlen i Hmotný nosič.

1.2     Pokud není v OP uvedeno jinak, mají slova v nich užitá s velkým počátečním písmenem význam uvedený výše. Nadpisy v OP jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad OP. Odkazy na ustanovení a přílohy v OP bez uvedení jiného dokumentu jsou odkazy na ustanovení a přílohy těchto OP. Pokud ze smyslu a kontextu neplyne něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují i jejich množné číslo a naopak. Slova jsou vykládána bez ohledu na jejich rod.

1.3     Na vztahy Prodávajícího a Kupujícího se OP použijí bez ohledu na to, zda Kupující je či není spotřebitelem. To neplatí, plyne-li z daného ustanovení či jeho kontextu, že se použije pouze na Kupujícího, který je či není spotřebitelem nebo podnikatelem. Spotřebitelem se myslí vždy spotřebitel ve smyslu § 419 OZ a podnikatelem podnikatel ve smyslu § 420 OZ.

2         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1     Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy. Internetový obchod je Prodávajícím provozován (je dostupný) na Webových stránkách.

2.2     Kupující vůči Prodávajícímu prohlašuje, že je plně svéprávný, popř. s ohledem na svůj věk je oprávněn uzavřít Smlouvu. Je-li Kupující právnickou osobou ve smyslu § 20 OZ, prohlašuje objednávající osoba, že je oprávněna v rozsahu Smlouvy jednat za Kupujícího.

2.3     OP dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Webových stránek a další související právní vztahy.

2.4     Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve Smlouvě. V případě rozporu mezi podmínkami obsaženými ve vlastním textu Smlouvy, OP či jakékoliv přílohy Smlouvy, jsou rozhodující ustanovení v níže uvedeném pořadí (od nejvyššího k nejnižšímu): 1. Smlouva, 2. jakákoliv jiná příloha Smlouvy a 3. OP.

2.5     Ustanovení OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3         UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1     Na základě Smlouvy se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat či poskytnout Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Cenu a Zboží převzít.

3.2     Nabídka a Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3     Veškerá nabídka Zboží umístěná ve Webových stránkách je nezávazná a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.4     Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku na Webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • (a)   identifikačních a adresních údajích Kupujícího (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, případně IČO atd.);
 • (b)   Zboží;
 • (c)    způsobu úhrady Ceny;
 • (d)   způsobu přepravy a předání Zboží, jedná-li se o Knihu či E-knihu na Hmotném nosiči; a dále o
 • (e)    nákladech spojených s dodáním Zboží, jestliže některé vznikají.

3.5     Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT s povinností platby nebo na jiné tlačítko obdobného znění. Kupující tímto bere na vědomí, že kliknutím na takové tlačítko se zavazuje k zaplacení Ceny. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Před odesláním Objednávky je Kupující povinen si Objednávku zkontrolovat, v případě chyby ji může opravit tím, že se vrátí na příslušný krok Objednávky, kde zvolí správnou variantu namísto chybné.

3.6     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství objednávaného Zboží, Cena atd.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7     Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká akceptací Objednávky Prodávajícím, kterou Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího. Spolu s akceptací Objednávky zasílá Prodávající Kupujícímu rovněž aktuální znění Smlouvy a OP ve formátu PDF.

3.8     Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu či OP.

3.9     V rámci Objednávky je Kupující vyzván i ke zřízení Uživatelského účtu, ten mu může pomoci usnadnit případný příští nákup Zboží u Prodávajícího. Zřízení Uživatelského účtu není povinné.

4        CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1     Prodávající nabízí následující způsoby platby Ceny:

 • (a)   platba prostřednictvím platební brány;
 • (b)   platba převodem na účet;
 • (c)    platba dobírkou, to neplatí v případě E-knih nebo v případě nákupu E-knihy i Knihy; a
 • (d)   bez ohledu na výše uvedené, jedná-li se o Kupujícího ze Slovenské republiky, je možná pouze platba prostřednictvím platební brány.
 • Kupující bere na vědomí, že v závislosti na vybraném způsobu platby se jeho práva a povinnosti řídí i obchodními podmínkami či dokumentem upravujícím zpracování osobních údajů platební brány či zprostředkovatele platby.

4.2     Kupující je povinen držet se platebních pokynů Prodávajícího.

4.3     Veškeré Ceny jsou uvedeny na Webových stránkách s DPH. Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží, to platí v případě Knihy a E-knihy dodávané na Hmotném nosiči. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s balením a dodáním Zboží.

4.4     Prodávající je oprávněn pozdržet poskytnutí Zboží do doby, než obdrží Cenu nebo do doby, kdy mu bude potvrzeno platební bránou či zprostředkovatelem, že byla Cena úspěšně zaplacena.

4.5     Případné slevy z Ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Prodávající poskytuje slevu vždy s rozvazovací podmínkou porušení Smlouvy či OP Kupujícím. Pokud Kupující poruší Smlouvu či OP, je povinen do 5 (pěti) dnů od tohoto porušení vydat Prodávajícímu částku odpovídající poskytnuté slevě.

4.6     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad-fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Kupujícího uvedený jím v Objednávce nebo v jeho Uživatelském účtu. Smluvní strany ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

4.7     Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny nemá Prodávající skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou Cenou, zavazuje se Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Prodávajícího. Nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu.

4.8     V případě prodlení Kupujícího, který není spotřebitelem, se splněním povinnosti zaplatit Prodávajícímu jakoukoliv peněžitou pohledávku, zejména Cenu, vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení výzvy Prodávajícího Kupujícímu, zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

4.9     Pro vyloučení pochybností a pro všechny ostatní případy v OP Smluvní strany stanovují, že zaplacením Ceny je okamžik, kdy je Cena předána Prodávajícímu či připsána na jeho bankovní účet.

4.10  V případě prodlení se zaplacením Ceny delšího než 10 (deset) dnů je Prodávající současně oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na smluvní pokutu vzniklou do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

4.11  Zobrazuje-li Prodávající na Webových stránkách jakoukoliv slevu z Ceny, z běžné ceny nebo akční nabídku na vybrané Zboží, zobrazuje Prodávající i informaci o nejnižší Ceně Zboží, za kterou jej Prodávající nabízel a poskytoval (i) v době 30 dnů před poskytnutím slevy, (ii) od okamžiku, kdy začal Zboží nabízet a poskytovat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je Zboží v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo (iii) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li Prodávající slevu z ceny postupně (společně i jednotlivě body i, ii, a iii dále jen jako „Cena před slevou“). Je-li spolu s údajem o Ceně zobrazen přeškrtnutý či jinak znehodnocený údaj o Ceně, jedná se o Cenu před slevou. Je-li zobrazen údaj o procentuální slevě, je tato procentuální výše slevy vypočtena z Ceny před slevou.

5        DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1     Prodávající se zavazuje dodat Zboží:

 • (a)   v případě Knihy či E-knihy na Hmotném nosiči nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Není-li však Zboží skladem a je-li o tomto Kupující, který je spotřebitel, vhodně informován (např. prostřednictvím příslušného grafického nebo ovládacího prvku na Webových stránkách), doručí Prodávající Zboží nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy.
 • (b)   v případě E-knihy, která není dodávána na Hmotném nosiči, bez zbytečného odkladu od zaplacení Ceny Kupujícím;
 • (c)    Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, může Kupující od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost dodat Zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce se nevztahuje na Kupujícího, který není spotřebitelem.

5.2     E-knihy jsou zpravidla dodávány v následujících formátech:

 • (a)   v případě E-knih, které jsou určeny k zobrazení ve čtečkách či obdobných zařízení, ve formátech: ePub či Mobi; nebo
 • (b)   v případě E-knih, které jsou určeny k poslechu, tj. audioknih, ve formátu mp3.
 • Tyto formáty jsou zpravidla kompatibilní s většinou zařízení, které jsou určeny k zobrazování či poslechu E-knih. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby se ujistil, že jeho zařízení podporuje výše uvedené formáty, a to v návodu ke svému zařízení či dotazem na jeho výrobce.

5.3     Zboží je Kupujícímu dodáno:

 • (a)   v případě E-knihy, která není dodávána na Hmotném nosiči, tak, že Prodávající poskytne Kupujícímu link nebo Kupujícímu E-knihu zpřístupní jiným obdobným způsobem. Kupující bere na vědomí, že generování rozmnoženiny E-knihy je možné a E-kniha je dostupná ke stažení po dobu 30 dnů od zaplacení Ceny, resp. od doručení e-mailu, ve kterém se nachází odkaz ke stažení. Kupující je povinen E-knihu stáhnout z daného odkazu bez zbytečného odkladu po jeho doručení a rozmnoženinu E-knihy si řádně uložit, stažení po uplynutí lhůty uvedené v tomto odstavci nebude možné. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za to, že si E-knihu nepřevzal v rozporu s tímto odstavcem, nebo za to, že Kupující svou rozmnoženinu E-knihy odstraní či nenávratně vymaže ze svého zařízení; nebo
 • (b)   v případě Knihy a E-knihy dodávané na Hmotném nosiči tak, že Prodávající dodá Kupujícímu toto Zboží způsobem uvedeným v Objednávce.  
 • (c)    Zbytek tohoto článku 5 se vztahuje na Knihy a E-knihy, které jsou dodávány na Hmotném nosiči, neplyne-li z kontextu něco jiného.

5.4     Způsob doručení Zboží určuje Kupující v Objednávce, a to výběrem ze způsobů uvedených na Webových stránkách. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5     Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání Zboží externími dopravci Prodávající nemůže ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání může Kupující kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení situace s dopravcem a Prodávající se zavazuje situaci řešit.

5.6     Bezdůvodné odmítnutí Zboží (resp. zásilky) Kupujícím není nesplněním povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího ani odstoupením od Smlouvy ze strany Kupujícího.

5.7     Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil. Kupující bere na vědomí, že, v případě E-knihy, která je dodávána na Hmotném nosiči, může být poškozením Hmotného nosiče znemožněno její užití. Je-li Hmotný nosič poškozen po přechodu nebezpečí na škody, nenese Prodávající žádnou odpovědnost za to, že Kupující v důsledku této události nemůže užívat takovou E-knihu.

5.8     V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech spojených s opakovaným doručováním a uskladněním Zboží, resp. nákladech spojených s jiným způsobem doručení.

5.9     Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat jako výhradu do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít a je povinen učinit u něj vhodným způsobem výhrady spočívající v tom, že obal je porušený.

5.10  Kupující je povinen si přijaté Zboží rozbalit a zkontrolovat do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí. V případě, že je Zboží poškozené pod obalem, musí Kupující, který není spotřebitel, toto písemně nahlásit jako vadu Prodávajícímu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí na e-uvedený na Webových stránkách. Na pozdější reklamace poškození Zboží během přepravy od Kupujícího, který není spotřebitel, Prodávající nebude brát zřetel.

5.11  Poruší-li Kupující svou povinnost převzít Zboží, má Prodávající právo po Kupujícím vymáhat náklady, které mu z tohoto důvodu vznikly. Těmito náklady se rozumí především přepravní náklady (přeprava ke Kupujícímu a zpětná přeprava k Prodávajícímu), skladné a balné. Náklady budou Kupujícímu vyčísleny individuálně dle skutečně vzniklé Újmy. Uplatní-li Prodávající rovněž právo odstoupit od Smlouvy, nárok na náhradu Újmy dle tohoto bodu tím není dotčen.

5.12  Prodávající spolu se Zbožím zpravidla neposkytuje návod, a to s ohledem na povahu Zboží či způsob a dobu jeho užívání.

6        ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE

6.1     Je-li Kupující spotřebitelem, uplatní se na Smlouvu zákonné ustanovení týkajících se spotřebitele (zejména § 1810 až § 1840 OZ, v případě E-knih také § 2389g a násl. OZ a v případě Knih také § 2158 a násl. OZ, a dále ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

6.2     Je-li v dále v tomto článku OP užíván pojem „Kupující“, je tím myšlen Kupující, který je spotřebitel.

6.3     K podnikání je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

6.4     Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

6.5     Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto OP.

6.6     V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát   oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

6.7     Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto OP. Kupující se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

6.8     Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.9     Zveřejňuje-li Prodávající na Webových stránkách recenze třetích osob, které využily služeb Prodávajícího, mají s ním zkušenost nebo si objednaly od Prodávajícího Zboží (dále jen jako „Zákaznická recenze“) informuje Prodávající vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která Zákaznická recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou Zákaznickou recenzi. Není-li tato informace uvedena vhodným způsobem u Zákaznické recenze, informuje tímto Prodávající Kupujícího, že Zákaznická recenze není ověřena a že se nejedná o placenou Zákaznickou recenzi.

7        ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZÁNIK SMLOUVY

7.1     Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případě, že tak stanoví Smlouva, OP či zákon.

7.2     Je-li Kupující spotřebitelem, platí o odstoupení od Smlouvy následující:

 • (a)   v případě Knihy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě alespoň odesláno;
 • (b)   v případě E-knihy, která není dodávána na Hmotném nosiči, nemá Kupující právo na odstoupení od Smlouvy v souladu s § 1837 odst. 1 písm. l) OZ, jestliže Prodávající započal s plněním svého závazku na výslovnou žádost Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Kupující výslovně žádá, aby Prodávající započal s plněním svého závazku před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a bere výslovně na vědomí, že v takovém případě nebude mít právo na odstoupení od Smlouvy;

(c)    v případě E-knihy dodávané na Hmotném nosiči má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 OZ právo na odstoupení od Smlouvy do 14 (čtrnácti) od převzetí Zboží. Je-li však E-kniha dodána na Hmotném nosiči, který představuje původní zapečetěný obal a Kupující jej porušil, ztrácí v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce podle § 1837 odst. 1 písm. h) OZ.

7.3     Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, vzorový formulář je k nalezení v příloze č. 1 OP.

7.4     Odstoupení od Smlouvy může Kupující zaslat zejména na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího, do sídla Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího.

7.5     V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Kupující se zavazuje Zboží, vrátit Prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího, na kontaktní adresu Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Prodávající doporučuje pro hladší průběh vrácení Zboží vracet jej na kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou v úvodu OP, tj. adresu Samohelova 2051/4, Praha 4, 14900. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nese Kupující. Hmotný nosič, byl-li poskytnut, musí být Prodávajícímu vrácen nepoškozený, neopotřebený a neznečištěný. V případě E-knihy dodávané na Hmotném nosiči, je Kupující povinen vrátit Hmotný nosič do 14 dnů od případné žádosti Prodávajícího.

7.6     Odstoupení musí obsahovat identifikaci Kupujícího a příslušného Zboží. Pro urychlení procesu Prodávající doporučuje, aby Kupující předložil kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od Smlouvy a zvoleném způsobu vrácení Ceny. Kupující, který je podnikatel, je povinen předložit výše uvedené dokumenty.

7.7     Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Prodávající peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující vrátí Knihu či Hmotný nosič, byl-li poskytnut.

7.8     Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Kupující, který je podnikatelem, nemá právo na úhradu nákladů dle tohoto odstavce.

7.9     Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Nárok na úhradu vzniklé škody dle předešlé věty je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny a nákladů na dodání Zboží.

7.10  Při zasílání Zboží zpět Prodávajícímu je Kupující povinen jej zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

7.11  Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

7.12  Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy také v následujících případech:

 • (a)   technickou chybou byla na Webových stránkách uvedena zcela zjevně chybná Cena;
 • (b)   Zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat; nebo
 • (c)    plnění se stane objektivně nemožným či protiprávním.

8         PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

8.1     Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. § 1914 až 1922, 1924, 1925 OZ, v případě Knihy též § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a je-li Kupující spotřebitel tak také § 2158 až 2174b OZ, a dále v případě E-knihy též § 2389c a násl. OZ).

8.2     Prodávající odpovídá za to, že Zboží nemá vady (body 8.3 a 8.4 OP).

8.3     U Knihy odpovídá Prodávající za to, že:

 • (a)   má vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu takového zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • (b)   se hodí k (i) účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a je-li Kupující spotřebitel, tak i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, nebo (ii) k účelu, který Kupující, který je spotřebitel požaduje a Prodávající s ním souhlasil;
 • (c)    množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, to neplatí, (i) není-li Kupující spotřebitel, nebo (ii) prokáže-li Prodávající, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
 • (d)   je dodána s příslušenstvím, včetně obalu;
 • (e)    odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • (f)    je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • (g)   vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4     E-kniha má vady v případě, že:

 • (a)   neodpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; je-li Kupující podnikatelem, tak Prodávající neodpovídá za kompatibilitu a interoperabilitu, není-li to sjednáno výslovně;
 • (b)   není vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil; je-li Kupující podnikatelem, musí být takový účel sjednán výslovně;
 • (c)    není poskytována s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou, je-li to vzhledem k povaze digitálního obsahu obvyklé; to neplatí, je-li Kupující podnikatelem;
 • (d)   je vhodná k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; je-li Kupující podnikatelem, tak Prodávající odpovídá jen za obvyklé použití bez ohledu na výše uvedené;
 • (e)    neodpovídá-li rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; to neplatí, (i) není-li Kupující spotřebitelem, nebo (ii) prokáže-li Prodávající, že si takového prohlášení nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv;
 • (f)    není poskytována s příslušenstvím a pokyny k použití, které může Kupující rozumně očekávat; to neplatí, je-li Kupující podnikatelem; a dále
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávným propojením E-knihy s digitálním prostředím Kupujícího, které bylo podle Smlouvy provedeno Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že propojení provedl Kupující a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého Prodávajícím. K ověření a k případnému odstranění vady u E-knihy, lze-li vzhledem k její povaze očekávat, že je odstranitelná, se Kupující zavazuje poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti Kupujícího je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro uživatele co nejméně rušivé. V případě, že je Kupující podnikatel, má Prodávající právo použít veškeré prostředky, které mohou rozumně vést o odstranění vady. Součinností, kterou lze rozumně požadovat, a prostředkem, který není rušivý, se rozumí například instalace TeamVieweru či obdobného nástroje a odstranění potíží skrze vzdálené ovládání, je-li to možné vzhledem k zařízení.

8.5     Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže tyto vady byly způsobeny:

 • (a)   neodborným zásahem do Zboží;
 • (b)   užíváním v rozporu s obvyklým určením Zboží;
 • (c)    nesprávným skladováním, běžným opotřebením, nebo poškozením, které nezpůsobil Prodávající
 • (d)   Práva z vadného plnění Kupujícímu dále nenáleží, pokud:
 • (e)    o vadě před převzetí Zboží věděl nebo musel vědět;
 • (f)    Kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, těmito OP nebo pokyny Prodávajícího týkající se Zboží.

8.6     Projeví-li se vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od předání či zpřístupnění Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí v případě, že je Kupující podnikatel. Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se projeví v průběhu 24 měsíců od předání či zpřístupnění Zboží. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl. Je-li Kupující podnikatelem a oznámí-li Kupující, který je podnikatelem, vadu později, nenáleží mu práva z vadného plnění. 

8.7     Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně Prodávajícího s ohledem na sortiment prodávaného Zboží. Prodávající doporučuje Kupujícímu Prodávajícího o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Vadné Zboží či Hmotný nosič, byl-li poskytnut a je-li vadný, Kupující zašle Prodávajícímu, přičemž Prodávající při zasílání doporučuje zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné předložit doklad o zakoupení Zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s vyplněným protokolem o reklamaci, v němž uvede Prodávající popis vady a návrh na způsob řešení reklamace. Kupující, který je podnikatel, je povinen informovat o reklamaci předem telefonicky nebo e-mailem a poskytnout zmíněné dokumenty, obdržel-li je. Prodávající doporučuje Kupujícímu zaslat vadné Zboží či Hmotný nosič na adresu pro vrácení Zboží, a to David Kaps, Samohelova 2051/4, Praha 4, 14900.

8.8     Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Prodávajícímu Kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

8.9     Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat:

 • (a)   v případě vadné Knihy opravy nebo dodání nové Knihy, a to dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady (i) nemožný nebo (ii) ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady
 • (b)   v případě vadné E-knihy odstranění vady, (i) připadá-li v daném případě vzhledem k okolnostem v úvahu a (ii) není-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by E-kniha měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí, a je-li Kupující spotřebitelem tak i tak, aby nezpůsobil Kupujícímu značné obtíže, přičemž se zohlední povaha E-knihy  a účel, pro který ji Kupující požadoval;
 • (c)    doplnění toho, co chybí, připadá-li to v úvahu vzhledem k povaze Zboží;

8.10  Kupující může namísto práv uvedených v bodu 8.9 požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy v případě, že:

 • (a)   Prodávající vadu neodstranil nebo je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v souladu s OP;
 • (b)   se vada projeví opakovaně či i po jejím odstranění; to neplatí, je-li Kupující podnikatelem; nebo
 • (c)    je vada podstatným porušením Smlouvy.

8.11  O uplatnění práva z vadného plnění vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem (i) datum uplatnění reklamace, (ii) obsah reklamace, (iii) Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje Kupujícího.

8.12  Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. V této době je Prodávající povinen i informovat Kupujícího, který je spotřebitel, o výsledku reklamace. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení.

8.13  Je-li Prodávající v prodlení s vyřízením reklamace dle bodu 8.12 OP a je-li Kupující spotřebitel, má Kupující právo na odstoupení od Smlouvy či přiměřenou slevu z Ceny.

8.14  Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace Zboží. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Kupující uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění. Kupující, který je podnikatelem, se práva na úhradu nákladů tímto vzdává.

8.15  Nad rámec zákonné záruční doby, Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

9        UŽIVATELSKÝ ÚČET

9.1     Vytvoření Uživatelského účtu probíhá prostřednictvím příslušného formuláře na Webové stránce. Registrace je bezplatná.

9.2     Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Kupujících a rovněž registrace, které dle uvážení Prodávajícího porušují právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, OP nebo oprávněné zájmy třetích osob či Prodávajícího. Prodávající je oprávněn kdykoliv v budoucnu odmítnout či zrušit registraci Kupujícího, který tyto podmínky neplní.

9.3     Při registraci je Kupující povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu Prodávající považuje za správné, pravdivé a úplné. Svou registrací Kupující prohlašuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a Informacemi o zpracování cookies.

9.4     Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem, to neplatí, je-li Uživatelský účet spojen s účtem vedeným u třetí strany (např. přihlášení přes Facebook atd.). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

9.5     Kupující má právo kdykoliv změnit informace v Uživatelském účtu či jej zcela zrušit (prostřednictvím Webových stránek nebo oznámením Prodávajícímu). Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej Kupující déle než 24 měsíců nevyužívá či v případě, kdy Kupující poruší své smluvní či zákonné povinnosti vůči Prodávajícímu. Odstranění Uživatelského účtu dle předchozí věty je bez náhrady.

10      OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

10.1  Obsah Webových stránek (texty včetně OP, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah Kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Prodávajícího či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webových stránkách.

10.2  Je-li Zboží či jeho část chráněna autorským či průmyslovým právem a je-li k běžnému užití Zboží nutné udělit licenci k jeho užití, uděluje prodejem Zboží Prodávající Kupujícímu nevýhradní licenci (podlicenci) v minimálním rozsahu nutném k tomu, aby Zboží mohl pro své nekomerční a osobní účely Kupující užit běžným způsobem.

10.3  Názvy a označení výrobků, služeb či hospodářských subjektů mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků či nezapsanými označeními.

10.4  Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webových stránek nesmí Kupující používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

10.5  Pokud se Kupující při užívání Webových stránek dopustí protiprávního jednání, vyhrazuje si Prodávající oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na Webové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen Prodávajícímu uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.

10.6  Prodávající upozorňuje Kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy na Webových stránkách může dojít k opuštění Webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10.7  Každý je povinen užívat Webové stránky pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn. prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní.

10.8  Aby mohl Kupující využívat Webové stránky, včetně nákupu Softwaru, v plném rozsahu, musí Kupující používat některé technologie či možnosti prohlížeče, např. aktivovat JavaSkript či mít povolené nezbytné cookies v prohlížeči.

10.9  Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet ani Webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

11      ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

11.1  Odpovědnost Prodávajícího se řídí ustanoveními Smlouvy. Všechna práva Kupujícího, která ve Smlouvě a OP nejsou výslovně přiznána a která lze dle obecně závazných právních předpisů omezit, a to s přihlédnutím k vzájemnému vztahu Prodávajícího a Kupujícího, zejména právo Kupujícího na náhradu Újmy, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena.

11.2  Vyloučení a limitace odpovědnosti dle tohoto článku OP se neuplatní v případech, ve kterých platí zákonná povinnost k náhradě Újmy, kterou nelze smluvně omezit, zejména v případě odpovědnosti za Újmu (i) způsobenou člověku na jeho přirozených právech, (ii) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti či (iii) Kupujícímu, který je spotřebitelem.

12      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1  O zpracování osobních údajů fyzických osob Prodávající informuje v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

12.2  O zpracování cookies informuje Prodávající v samostatné dokumentu Zásady zpracování cookies.

12.3  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

13      ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1  Na tyto OP, stejně jako na právní vztahy založené Smlouvou se použije české právo s vyloučením kolizních ustanovení. V žádném případě se nepoužije Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Kromě výše uvedených ustanovení v OP se vylučuje aplikace § 557, § 558 odst. 2., 1732 odst. 2, 1740 odst. 3, 1748 OZ. Je-li Kupující podnikatelem, vylučují tímto Smluvní strany výslovně aplikaci § 1799 a 1800 OZ. Tímto není vyloučena ochrana Kupujícího, který je spotřebitelem, poskytnutá mu právem státu, kde má své obvyklé bydliště.

13.2  Je-li Kupující podnikatelem, dohodly se Smluvní strany, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení budou spory řešeny u Městského soudu v Brně či Krajského soudu v Brně v závislosti na věcné příslušnosti.

14      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1  Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

14.2  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

14.3  Kupující není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

14.4  Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

14.5  Veškerá práva a pohledávky Prodávajícího za Kupujícím vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Kupujícího v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení Smlouvy, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Prodávajícím uplatněno poprvé.

14.6  Veškerá ujednání Smluvních stran, emaily, komunikace a další projevy vůle Smluvních stran obsažené mimo text OP či Smlouvy jsou ve vztahu k těmto OP či Smlouvě irelevantní. Smluvní stany tímto projevují vůli k uvedeným zdrojům při výkladu jejich úmyslu nepřihlížet. Smluvní strany tímto deklarují, že ke dni uzavření Smlouvy mezi nimi nevznikla žádná praxe, která by mohla být považována za relevantní. Pro vztahy vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související vylučují Smluvní strany aplikaci obchodních zvyklostí.

14.7  Smlouva včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 V Praze dne 05.06.2023

 Příloha č. 1:

 

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Tento vzorový formulář k odstoupení od smlouvy uzavřené s podnikající fyzickou osobou Davidem Kapsem, IČO: 71033190, se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha, je vypracován v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízením vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Odstoupení od smlouvy

Adresát:

David Kaps

IČO: 71033190

doručovací adresa Samohelova 2051/4, 14900 Praha 4

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu / poskytnutí následujícího zboží:

 

 

 

Číslo objednávky:                              ______________________________________________

Datum objednání produktu:               ______________________________________________

Datum obdržení produktu:                ______________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele:            ______________________________________________

Adresa spotřebitele:                          ______________________________________________

Číslo účtu pro vrácení peněz:             ______________________________________________

Kupující svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a podmínkami pro odstoupení od smlouvy. Věci, kterých se odstoupení od smlouvy dotýká, musí být prodávajícímu vráceny do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Datum:                                   _______________________________

 

Podpis spotřebitele:               _______________________________
(pouze pokud je tento
 formulář zasílán v listinné
 podobě)